Văn nghệ quần chúng

Trường cử 8 giáo viên tham gia cùng đội văn nghệ quần chúng xã Mỹ Quý năm 2018.

Thành tích đạt được: Giải B và C cá nhân và khuyến khích toàn đoàn.IMG_1529508036464_1529508062935 IMG_1529508055276_1529508064968 IMG_1529507771094_1529507780502 IMG_1529507996311_1529508073436 IMG_1529507696388_1529507727574 IMG_1529507696362_1529507725553