BANNER MN MY QUY 2

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN MỸ QUÝ 2
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 44/TB-MNMQ 2 Mỹ Quý, ngày 01 tháng 8 năm 2019
Về việc tuyển sinh trẻ trong độ tuổi mầm non ra lớp năm học 2019-2020

Thực hiện theo Kế hoạch Số: 504/KH- PGDĐT Tháp Mười, ngày 24 tháng 7 năm 2019, kế hoạch thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2019 và chuẩn bị khai giảng năm học 2019-2020.
Trường Mầm non Mỹ Quý 2 thông báo tuyển sinh và nhận hồ sơ các cháu trong độ tuổi mầm non năm học 2019- 2020 như sau:
1. Đối tượng: Trẻ trong độ tuổi mầm non từ 25 tháng đến 5 tuổi. Cụ thể như sau:
Trẻ 25-36 tháng tuyển sinh 1 lớp (30 trẻ)
Trẻ 3- 4 tuổi tuyển sinh 2 lớp (25 trẻ/lớp)
Trẻ 4- 5 tuổi tuyển sinh 3 lớp (30 trẻ/lớp)
Trẻ 5- 6 tuổi tuyển sinh 05 lớp ( 35 trẻ/lớp)

2. Địa bàn tuyển sinh: gồm các ấp Ấp Mỹ Tây 1, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Nam 1, thuộc xã Mỹ Quý (nhà trường ưu tiên nhận trẻ trong địa bàn trước, nếu chưa đủ số trẻ trên lớp, nhà trường mới thu thêm trẻ ngoài địa bàn)
* Lưu ý: Năm học 2019-2020 điểm Mỹ Phước 1 sẽ mở bán trú lớp chồi , (lớp cô Nga )
Lưu ý:
– Theo quyết định phân tuyến tuyển sinh của UBND xã thì trẻ ở ấp Mỹ Tây 3, Mỹ Nam 2, Mỹ Tây 2 thuộc địa bàn tuyển sinh của trường MN Mỹ Quý 1, do đó phụ huynh có con ở các ấp nêu trên xin đến trường MN Mỹ Quý 1 liên hệ gửi bé .

3.Thời gian nhận hồ sơ:
Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 23/8/2019. Vào các ngày trong tuần. ( từ thứ hai đến thứ sáu). Buổi sáng: từ 7h00 đến 9h00 – Buổi chiều từ 13h30 đến 15h30.

4. Địa điểm nhận hồ sơ:
Tại trường Mầm non Mỹ Quý 2, và tại các lớp điểm phụ trường .

5. Hồ sơ phụ huynh đăng ký cho trẻ gồm có:
Giấy khai sinh : 1 bản ( bản sao có dấu đỏ )
Hộ khẩu thường trú :1 bộ ( photo không cần công chứng)
Giấy thường trú và tạm trú từ 6 tháng: 1 bảng ( Photo không cần công chứng)
Giấy chứng nhận trẻ khuyết tật ( nếu có): 1 bảng (Photo không cần công chứng)
Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo : 1 bộ ( nếu có ).
Trường MN Mỹ Quý 2 xin thông báo đến tất cả các bậc phụ huynh có nhu cầu gửi cháu vào trường, thì liên hệ với nhà trường để đăng kí nhập học và nộp hồ sơ đúng theo thời gian qui định như trên. Nếu phụ huynh có thắc mắc gì về hồ sơ xin liên hệ với Ban Lãnh đạo nhà trường tại văn phòng trường số điện thoại ( (0277) 3.965.885) sẽ được giải đáp. Di động 0932038380 (gặp Cô Oanh)./.

Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG
– BGH ( để biết)
– GV –NV (thực hiện) (Đã ký)
– Lưu VT

Lưu Thanh Tâm