LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN NĂM 2018

Ngày 20-12-2018 chi đoàn trường MG Mỹ Quý làm lễ trưởng thành đoàn cho 4 đoàn viên:

1. Hồ Kiều Dương

2. Lê Thị Ngọc Diễm

3. Nguyễn Thị Huỳnh Nga

4. Lê Thị Út

Hiện tại chi đoàn còn lại 6 đoàn viên tham sinh hoạt tại chi đoàn.

 KD